Etiket arşivi: replantasyon nedir

Replantasyon Nedir?

Replantasyon, kopan bir uzvun işlevlerini yeniden kazandırmaya yönelik uygulanan cerrahi girişimdir. Bu tür ameliyatlar mikrocerrahi eğitimi görmüş, deneyimli cerrahlarca yapılır. Arterler, venler, sinirler, tendonlar ve kemikler tek tek belirli prensipler içinde onarılmalıdır. Replantasyon deyimi yalnız tam olarak ampute olmuş, gövde ile arasında hiç bir bağlantı kalmamış uzuvların tekrar eski yerlerine takılması için kullanılmaktadır. Uzuv ile gövde arasında ince bir deri bağlantısı bile bulunsa, buna subtotal amputasyon denir. Burada damarlar da yaralandığı için uzvun kan dolaşımı durmuştur. Subtotal amputasyonlarda damarların ve yaralanmış diğer dokuların onarılmasına revaskülarizasyon adı verilir. İnsanlarda ilk başarılı parmak replantasyonu 1967 yılında Tamai ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Parmak ve el amputasyonları çeşitli mekanizmalarla meydana gelebilir:replantasyon, replantasyon nedir, replantasyon neden yapılırGiyotin tipi amputasyon: Keskin bir cismin darbesi sonucu oluşan kopmadır. Sadece kesik yüzeyindeki dokular hasara uğramıştır. En iyi sonuçlar bu tür yaralanmalarda elde edilir.

Ezilme (crush) tipi amputasyon: Genellikle künt travma sonucu meydana gelir. Proksimal ve distal parçalarda ileri derecede doku ezilmesi vardır. Ezilmiş dokuların debridmanı gerekir.

Avülsiyon tipi amputasyon: Dokuların çekilerek, yırtılarak kopmaları ile oluşur. En sık 4. parmakta (yüzük parmakta) meydana gelir. Bunlar prognoz ve fonksiyon yönünden en ümitsiz grubu oluşturur. Kopan ekstremite bölümü (amputat) tekrar yerine dikilinceye kadar yapılması gereken işlemler üç ana grupta toplanır:
– Yaralı hastanın bakımı.
– Kopan organın korunması ve transportu.
– Replantasyon

Yaralı hastanın bakımı: Bu tip hastalarda başka yaralanmalar da olabileceğinden solunum ve dolaşım sistemi kontrolü öncelik kazanır. Daha sonra sedasyon
ve analjezi sağlanır, parenteral antibiyotik uygulanmasına geçilir ve tetanus profilaksisi yapılır. Oral beslenme durdurulur. Proksimal güdük mümkünse yalnız serum fizyolojik ile iyice yıkanır ve koruma amacıyla steril gazlı bezle sarılır. Ekstremite yukarı kaldırılarak atele alınır ve kanama kontrolü için yeterli bası uygulanır. Kanayan damarın bağlanması, yaranın eksplorasyonu, dikiş ve benzeri girişimler yapılmamalıdır.

Kopan organın (amputat) taşınması: Kopan parça serum fizyolojik ile yıkanır. Amputat bu haliyle plastik bir torbaya, bu torba da içinde buz ve su bulunan bir başka torba içine konularak en yakın replantasyon merkezine hastayla beraber gönderilir. İlke, amputatın kuru ve serin bir ortamda ve optimal temperatürde (+4°C) muhafaza edilmesidir. Kan dolaşımının durması sonucu dokularda başlayan dejenerasyon süreci hipotermi sağlayarak metabolizmanın yavaşlatılmasıyla uzatılabilir. Soğutma sırasında dokuların donması kesinlikle önlenmelidir. Değişik dokuların iskemiye olan dayanıklıkları farklıdır. Kas dokusu iskemiye en dayanıksız dokudur. Kas dokusunun hiç bulunmadığı parmak amputasyonlarında uygun soğutma yapılmış ise, 24 saat geciken olgularda bile başarılı sonuç elde edilebilir.
Replantasyon: Replantasyon merkezinde hasta ve amputat ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Replantasyon endikasyonları şunlardır:
a) Çocuklarda parmak amputasyonu
b) Başparmak amputasyonu
c) Birden fazla (multipl) parmak amputasyonu
d) El bileği düzeyinde amputasyon
e) Mesleki ve sosyal durum nedeniyle ekstremitenin önemi, kozmetik kaygıların varlığı.

Replantasyonunun kontrendike olduğu durumlar şunlardır:
a) Hayatı tehdit eden diğer organ veya sistem yaralanmaları
b) Anestezinin çok riskli olması
c) Kopma sonrası soğutulmadan geçen zamanın ekstremitelerde 6-8 saatten, parmaklarda ise 10-12 saatten fazla olması.
d) Ağır ezilme (“Crush”) ve geniş soyulma (“Degloving”) şeklinde yaralanma varlığı.
c) Psikiyatrik sorunlar, diabet, arterioskleroz, myokard infarktüsü gibi problemlerin varlığı.

Replantasyon için relatif kontrendikasyonlar şunlardır:
a) Hastanın yaşı (60 yaş üzeri)
b) Avulziyon yaralanmasının ağırlığı
c) Yaranın kontaminasyon durumu
d) Daha önceden olan yaralanmalar ve cerrahi girişimler.
Replantasyon, proksimal güdüğün ve kopan parçanın hazırlanmasını takiben belirli bir sırada yapılır:
1. Kemik fikse edilir
2. Fleksör ve ekstensör tendonlar dikilir
3. Ven (mümkünse iki ven) ve arter anastomozunu takiben sinir onarımı yapılır
4. Deri kapatılır.

Bazı durumlarda kemik kısaltılması veya ven greftleri kullanılması gerekebilir. Replantasyon sonrası postoperatif bakım çok önemlidir. Elin dolaşımı yakından izlenir. Pulpanın ve tırnakların rengi, ısısı ve kapiller dolaşım durumu saat başı takip edilir. Hastalara kesin yatak istirahati verilmesi, postural hipotansiyonun önlenmesi açısından yararlıdır. Hastaya sigara ve kahve içmesi yasaklanır. Replantasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlar, anastomozların tıkanması, “nonunion” veya “malunion”, deri nekrozu, infeksiyon, yetersiz duyu, eklem sertliği ve tendon adhezyonlarıdır.